Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Nedakonice dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Morava, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. U Dlouhé řeky, která je zejména v horní části bystřinného typu závisí zejména na předpovědi srážkové činnosti v jejím povodí. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.


Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní z Dlouhé řeky, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok v dPP obce Nedakonice >>

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích mohou spadnout srážky v řádech 20-30 mm/hod (krátká kritická srážková epizoda) nebo 100-150 mm/24 hod (delší intenzivní kritický srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.


Ohrožení obce povodní

Řeka Morava  je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Otrokovice, kde přibírá levostrannou Dřevnici a Kostelany, kde přibírá levostrannou Olšavu vykazuje typ přirozené vleklé povodně. Rizikem pro Nedakonice je souběh povodně na Olšavě a Moravě od Kostelan a souběh povodně na Dlouhé řece a Moravě přímo v Nedakonicích. Dále průsaky, vývěry spodní vody z kanalizace a odpadů, protržení nebo přetečení hrází a kry v jezu při jarním tání.

Dlouhá řeka není dostatečně povodňově zmapována. V současné době na toku chybí předpovědní hlásné profily pro přesnější určení vývoje situace. Nově se buduje HP C9 BO v Boršicích s automatickým předáváním stavu hladiny. Rizikem zvláštní povodně je protržení VN Sovín (ohrozilo by jak Boršice, tak Nedakonice) nebo souběh přívalové povodně na Medlovickém potoce a Dlouhé řece od Boršic po Nedakonice.


Pro včasnou informovanost jsou pro obec Nedakonice důležité tyto hlásné profily kategorie A a C:

  • Morava - Spytihněv                             HP A č. 345 ve správě ČHMÚ
  • Morava - Uherské Hradiště                 HP C1 UH ve správě města Uh.Hradiště
  • Morava - Kostelany nad Moravou       HP C6 KO ve správě obce Kostelany
  • Dlouhá řeka – Boršice                         HP C9 BO ve správě obce Boršice

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny mosty a lávky v Nedakonicích. Na toku Moravy se může vyskytovat v okolí Nedakonického jezu.

Na Dlouhé řece, se jedná o ledové jevy a zátarasy. Zejména v místech lávky pro pěší u ohrazení a u silničního mostu č. 427-003.

Sesuvy půdy nehrozí v podstatě nikde, celý katastr obce je v mírně skloněné rovině.


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt.

Vodní nádrže

Na Dlouhé řece nad Nedakonicemi se nachází ohrožující vodní nádrž Sovín, k.ú. Buchlovice.

Při poruše ohrožuje Nedakonice. Povodňový plán pro vodní nádrž Sovín není zpracovaný, existuje ovšem její manipulační řád.