Další toky v katastru obce Nedakonice


Dlouhá řeka


Hydrologické pořadí:            4 -13 - 02 - 0230

Délka toku                            25,8 km

Plocha povodí                      58,431 km²

Průměrný průtok                  0,15 m³/s       

pramen                                 1,5km jižně od obce Staré Hutě  (435 m n. m.)

ústí                                        řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m.


Průběh toku Dlouhá řeka

Je pravostranným přítokem Moravy, resp. obtéká slepé rameno Oblůčí, od kterého pokračuje jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý. Teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik potoků. Z větších je to pravostranný Medlovický potok a levostranný Buchlovický potok. Tyto přítoky zaúsťují do horní a střední části toku Dlouhé řeky. Její povodí má velikost 57 km2. Povodňové průtoky částečně transformuje závlahová nádrž Sovín nad Boršicemi svou retenční schopností 50 000 m3. Od silničního mostu v Nedakonicích až po ústí do Moravy v Uherském Ostrohu je ohrázována. Ohrázování je provedeno betonovou zídkou ve vnitřní části obce Nedakonice a přírodní sypanou hrází mimo zastavěnou část obce. V pravobřežní hrázi pod Nedakonicemi je zřízen bezpečnostní přepad (u hřiště v délce asi 25 m s výškou 40 cm ) do pravobřežní inundace. Voda je odváděna přirozeným melioračním žlabem mimo lidská obydlí. V obci Nedakonice má koryto průtočnou kapacitu Q100 = 42 m3/s.


Charakteristické průtoky Dlouhé řeky


Průměrné překročení průtoků po dobu:

30 dnů v roce

90

180

270

330

355

364

0,350 m3s-1

0,16

0,065

0,04

0,025

0,015

0,005

Velké vody dosažené nebo překročené průměrně jednou za:

Rok

1

2

5

10

20

50

100

m3s-1

7

10

15

22

25

33

42

Dlouhá řeka ústí na hranici katastru Nedakonice do odlehčovacího ramene řeky Moravy nad Uherským Ostrohem.


Spád toku a hladina vody v korytě je ovlivňována těmito jezy:

  • jez Nedakonice v říčním km       8,919 a 9,431 (Dlouhá řeka)
  • jez Nedakonice v říčním km       150,400 (Morava)

Přítoky

  1. Pravostranné

Medlovický potok

  1. Levostranné

Buchlovický potok


Shnilý potok  

hydrol. pořadí       4 – 13 – 02 – 0250

Shnilý potok je levostranným přítokem Polešovického potoka u obce Moravský Písek.  Na území katastru obce Nedakonice nezasahuje do obytné zóny.

Vodní toky v katastru obce Nedakonice - mapa